Lek Odla Väx!

Vi vill ge barnen möjlighet att med alla sinnen uppleva glädjen i att leka, odla och växa tillsammans. Vår pedagogiska metod bygger på att skapa upplevelser – för livet.

Sedan 2012 har Stiftelsen Rosendals Trädgård bedrivit barnverksamheten ”Lek Odla Väx!” där vi mött över 3 500 förskolebarn i åldrarna 4-6 år i vår pedagogiska trädgård Lekträdgården

Lek Odla Väx! | Rosendals Trädgård

Om Lek Odla Väx!

Vår ambition är att ge barn som växer upp i stadsmiljö möjlighet att tidigt knyta an till naturen och dess olika företeelser. Genom praktiskt arbete vill vi väcka intresset och förståelsen för odling, matens ursprung och de naturliga kretsloppen.

Vi ser också att träffarna bidrar till barnens språkutveckling när nya ord sätts i sitt sammanhang och får en verklig innebörd.

Vår pedagogiska metod är upplevelsebaserad. Lekträdgården är utformad för att stimulera barnens sinnliga upplevelser där de tillsammans närmar sig natur, kretslopp och odling – allt i linje med läroplanen.

Vid sex tillfällen får barnen och deras pedagoger, tillsammans med två erfarna trädgårdspedagoger från Rosendal, följa odlingsåret och säsongernas skiftningar i trädgården.

 • första träffen: Knopp & Jord

 • andra träffen: Frö & Sådd

 • tredje träffen: Plantera

 • fjärde träffen: Skörda & Smaka

 • femte träffen: Kompost

 • sjätte träffen: Vintervila

Genom lek, praktiskt arbete, sång, musik och rörelse utforskar vi trädgården och dess magi. Vi smakar och känner oss fram, sår frön, vattnar, skördar, ordnar skördefest och lägger kompost!

Med vår pedagogiska metod vill vi erbjuda en bredd av upplevelser där varje barn får använda hela sig själv och därmed ges möjlighet att växa som kreativ och medskapande människa.

De senaste åren  har vi utvecklat verksamheten och nu tar vi även emot skolklasser från grundskolan och gymnasiet med egna program anpassade för äldre åldersgrupper.

LEK ODLA VÄX! PÅ BESÖK

Kan inte barnen komma till trädgården får trädgården komma till barnen! För att göra Lek Odla Väx! tillgängligt för förskolor som ligger lite längre bort från Rosendals Trädgård provade vi säsongen 2020 en ny modell där vi besökte olika förskolor i södra Stockholm vid tre tillfällen under året.

Arbetet har fallit mycket väl ut och i utvärderingarna från förskolorna ser vi att två huvudsakliga syften uppnås: 

Vårt program bidrar till barnens språkutveckling och ger nya ord en verklig innebörd och sammanhang.

Genom att vi ger inspiration, kunskap och material till en mer permanent köksträdgård skapas nya förutsättningar för barn och vuxna att arbeta vidare i den utomhusmiljö som utgör deras vardag.

Detta bidrar till barnens förmåga att förstå och skapa en relation både till den vilda och den odlade naturen och detta, tillsammans med de nya orden och uttrycken, sprider sig till övriga barn och familjer på förskolan.

I år samarbetar vi med 30 förskolor i Stockholms olika stadsdelar. Tillsammans med barnen och deras pedagoger skapar vi små köksträdgårdar, tittar på olika fröer, smakar på vissa, undersöker plantornas långa rötter, gräver, sår, planterar och vattnar.

Inför sommaren överlämnar vi en enkel och tydlig skötselplan så att barngrupperna och pedagogerna kan sköta odlingarna på egen hand. Under andra besöket skördar vi grönsaker och blommor tillsammans, dekorerar bordet och ställer till med skördefest.

Nästan alla barnen vågar smaka på bönor, tomater, zucchini och blomsterkrasse som de själva varit med att odla och skörda. Vid tredje besöket går trädgården i vintervila. I en gammal skattkista finner barnen boken om ”Lilla frö” och de lyssnar med förundran på berättelsen om det lilla fröets färd ner i jorden och den långsamma förvandlingen till en stor och vacker blomma.

Träffarna följer odlingsåret och är förankrade i läroplanen:

 • Första besöket: Frö, sådd, plantera
 • Andra besöket: Skörda och smaka, kompost
 • Tredje besöket: Vintervila
Lek Odla Väx! | Rosendals Trädgård

Märta, Lotta och Mini på väg ut att anlägga en liten köksträdgård på en förskola i Stockholm!

Lek Odla Väx!
på besök

…tilldelades Årets Spadtag 2022, ett pris instiftat av Rölunda Gård i samarbete med Nordiska Trädgårdar.

Priset syftar till att uppmärksamma hållbar utveckling med hjälp av odling, samt att sprida kunskap och odlingsglädje.

Läs mer här: Pressmeddelande

Om Trädgård som pedagogiskt verktyg

De senaste åren har vi även fått förfrågningar från grundskolor och gymnasieskolor om vår trädgårdspedagogiska verksamhet och vi har vidareutvecklat form och innehåll så att de ska passa olika behov och åldrar. Förutom skräddarsydda upplägg till gymnasieskolan har vi för grundskolan utformat det vi kallar “Trädgård som pedagogiskt verktyg”.

Varje klass deltar i fyra träffar á 2,5 timmar fördelade på två träffar under våren och två träffar under hösten. Alla träffar leds av två erfarna trädgårdspedagoger. Träffarna följer odlingsåret och vi arbetar utifrån läroplanen för grundskolan.

 • första träffen: Frö & Sådd
 • andra träffen: Plantera
 • tredje träffen: Skörda & Smaka
 • fjärde träffen: Kompost

Vår pedagogiska metod är upplevelsebaserad och bygger på övertygelsen om att ju fler sinnen som är inblandade i lärandet, desto större möjlighet att det som förmedlas blir till bestående kunskap.

Barnen är medskapare till träffarna och trädgården blir en plats att prova idéer, lösa problem och utveckla handlingskompetens.

Barnen utvecklar ett respektfullt förhållande till naturen och till varandra. Vi tar oss an mer teoretiska moment på ett upplevelsebaserat sätt och i kombination med det praktiska trädgårdsarbetet. Vi smakar, känner, luktar och lyssnar in trädgårdens alla delar.

Begrepp som hållbarhet, kretslopp, näringskedjor, fotosyntes, jord och kompost fylls med verkligt innehåll på ett lustfyllt sätt.

Livslång kunskap

Flera olika forskningsstudier visar att barn som tidigt skapar en relation till naturen och de naturliga sambanden får med sig de psykologiska värden som krävs för att vilja skydda den. Denna förståelse följer med även senare i livet, se artikeln om rapporten från Högskolan i Gävle, ”Barn som förstår naturen skyddar den”. Läs den engelska rapporten här.

Olika naturupplevelser ger olika förmågor till kontakt med naturen skriver forskaren Matteo Giusti i rapporten. Vi på Lek Odla Väx! har under våra verksamhetsår, på nära håll, sett vad trädgårdspedagogiken kan bidra med.

När barnen själva får så, plantera, skörda och lägga kompost skapas förståelse för de naturliga kretsloppet och väcker framtidstro. Det är också tydligt att upplevelserna i en trädgårdsmiljö kan bidra till nya roller i barngruppen.

Lek Odla Väx! | Rosendals Trädgård

Gripen av fascination och lust kan ett annars tillbakadraget barn visa sig mycket öppet, nyfiket och intresserat i Lekträdgården på Rosendals Trädgård.

Nyfiken på Lek Odla Väx! – boka oss!

Vill du lära dig mer eller få inspiration av hur vi arbetar med barn och odling? Vi erbjuder följande tjänster:

INSPIRATIONSTRÄFF

Detta är en interaktiv träff där våra trädgårdspedagoger delar med sig av vår pedagogiska metod. Vår pedagogiska metod är upplevelsebaserad och bygger på övertygelsen om att ju fler sinnen som är inblandade i lärandet, desto större möjlighet att det som förmedlas blir till bestående kunskap.

Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan och grundskolan. För denna verksamhet har vi utvecklat en pedagogisk trädgård, Lekträdgården. Där får ni som deltagare praktiskt ta del av hur vi arbetar med trädgården som pedagogiskt verktyg.

Vi möts vid grinden till Lekträdgården.
Klädsel: Oömma kläder och skor anpassade för väder och praktiskt trädgårdsarbete.

FÖREDRAG

Boka våra trädgårdspedagoger för ett inspirerande föredrag om Lek Odla Väx! och vår odlingsplats -Lekträdgården. Vi berättar och visar bilder från verksamheten.

Passar även den större gruppen. Alla deltagare får boken ”Lek Odla Väx! – en pedagogisk handbok”.

Lek Odla Väx! | Rosendals Trädgård

Våra böcker om barn och odling!

Lek Odla Väx! – en pedagogisk handbok från Rosendals Trädgård

Våra erfarenheter och pedagogiska metod ligger till grund för denna konkreta handbok. Steg för steg får vi följa de praktiska momenten vid sex odlingsträffar på Rosendals Trädgård.

Handboken visar också hur metodiken knyter an till läroplanen för förskolan och hur odlingspedagogiken blir ett kraftfullt verktyg för att åskådliggöra de ekologiska sambanden.

Så ett frö – en odlingsbok från Rosendals Trädgård.

Den här boken vänder sig till alla, både barn och vuxna, som är nyfikna på att odla. Den visar grunderna i odling steg för steg i text och bild, med lekfulla illustrationer och inspirerande foton. Boken visar att det går att odla nästan var som helst – på fönsterbrädan, balkongen, innergården eller i trädgården. Så Ett Frö utnämndes till årets trädgårdsbok av Gartnersälslskapet när den publicerades 2015.

Pin It on Pinterest