Rosendals Trädgård Rosendals Trädgård

Experiment 2000m2

Experiment 2000m2 tar sig an den svåra men enormt spännande utmaningen att odla fram en fantastiskt god och hälsosam matkultur som respekterar gränserna för vad planeten och Östersjön mår bra av.

Under två säsonger arbetade våra trädgårdsmästare och kockar med att finna grödor, prova nya sätt att laga mat som ger såväl njutning som näring och utveckla odlingssystem som ger maximal positiv klimatpåverkan utifrån en specifik yta om 2000m2 i trädgården. Själva odlingen är pausad sedan 2020 och vi arbetar nu med att integrera lärdomar av projektet i vår dagliga verksamhet.

ETT BRA RIKTMÄRKE

2000m2 är ungefär så mycket åkermark vi alla har per år till vår matförsörjning, om marken delas lika mellan så många människor vi förväntas bli på planeten. Idag använder en genomsnittlig svensk ungefär dubbelt så mycket åkermark per år.

Vårt mål i 2000m2-experimentet är att klara att producera all mat till en person under ett år på 2000m2 – gott, hälsosamt och hållbart. Utifrån de erfarenheter vi gjort under projektets första år står det klart att det inte bara är vad vi äter utan även hur vi tillagar och äter behöver skrivas om.

Take care of (y)our square

Vi vill genom Experiment 2000m2 på Rosendals Trädgård visa vad som är möjligt och inspirera så många andra som möjligt att se sin omvärld utifrån “Take care of (y)our square”. Det handlar om att vi vill ge stöd att fundera på vad det är för en “ruta” på planeten som man vill och kan ta hand om och att om vi alla gör handling av detta – “tar hand om vår ruta” – så har vi en möjlighet att styra in vår egen och planetens utveckling på en sundare bana. Det är en allvarlig uppgift och ingen nyhet att det är bråttom, men det finns också enormt mycket glädje och kreativitet i att hitta lösningar där vi samarbetar på ett nytt klokt sätt med varandra och med naturen.

 

En unik möjlighet nu!

De senaste årens forskning om hållbar utveckling visar att en av de viktigaste möjligheterna för att nå framgång med klimatarbetet och de globala målen för hållbar utveckling är att förändra hur vi producerar och konsumerar mat.

Vi har tagit utgångspunkt i BERAS studien som genomförts av ett 50-tal forskare i åtta länder kring Östersjön och gjort en miniatyr av ett jordbruk som kan minska mängden CO2 utsläpp per person för ett års matförsörjning med 85%.* (ref 1)

I februari 2019 kom EAT Lancet rapporten*(ref 2) som säger att det går att producera mat på ett hållbart sätt till alla de 9.5 miljarder människor som förväntas leva på jorden 2050.

Men det förutsätter en stor och snabb omställning, en transformation, av de livsmedelssystem vi har idag. Vi behöver kombinera flera olika åtgärder samtidigt, förutom att minska matsvinnet behöver vi ställa om kosten och använda odlingsmetoder där vi bygger upp matjordens förmåga att ge så mycket näring som möjligt.

Strax efter beskedet från forskarna som arbetat med EAT Lancet rapporten kom ännu en stor internationell studie där man kikat på kostnaderna för hur våra matsystem ser ut idag. För varje dollar som spenderas på mat skapar det kostnader motsvarande två dollar för samhället på grund av negativa effekter på hälsa och miljö.* (ref 3) Kort sagt det finns inte så många anledningar att vänta med att förändra matsystemen. I 2000m2 experimentet har vi behövt praktisk och vetenskaplig kunskap om vilka odlingssystem som funkar kring Östersjön.

Experiment 2000m2 I Rosendals Trädgård

En global rörelse för de globala målen

Största delen av all mat som produceras i världen kommer ur jorden. De sätt vi odlar på nu behöver förändras så att vi tar bättre hand om den matjord som finns. Det finns en stor familj av odlingsmetoder som går ut på att ta hand om matjorden så att den mår bra av egen kraft. De samlas under namnet Regenerativ odling.

Kortfattat handlar det om att odla så att man på bästa sätt stödjer det ekologiska samspelet mellan jorden, växterna och djuren så att de tillsammans kan producera hälsosam och hållbar mat. Då kan näringsämnena cirkulera i landskapet så som de behöver för att inte läcka ut och skapa övergödning, exempelvis i Östersjön.

Detta är inte ett nytt sätt att odla, det som är nytt är att vi behöver göra det på större skala för att klara klimat och hållbarhetsfrågorna. Detta har startat en global rörelse där länder, städer, regioner arbetar fram strategier för att ställa om till regenerativa livsmedelssystem.*(ref 4)

Alla de 17 globala målen för hållbar utveckling är kopplade till vår matförsörjning.*(ref 5) Regenerativa livsmedelssystem har potential att bidra positivt till alla målen och sätta fart på den större förändring som krävs för ett framgångsrikt arbete med Agenda 2030. Den överenskommelse som FNs medlemsländer gjorde i Paris 2015 för att tillsammans arbeta med de globala hållbarhetsutmaningarna.

 

En unik plats för 2000m2 experimentet

Stiftelsen Rosendals Trädgård har haft i uppdrag sedan 1983 att bedriva en handelsträdgård med regenerativa odlingsmetoder. Det vill säga odlingsmetoderna bygger på att skapa lokala ekologiska kretslopp och under dessa över 35 år har ett vedugnsbageri, ett trädgårdskafé, gårdsbutik och kursverksamhet tillkommit i kretsloppet. Detta betyder att det finns en “miniatyr” av hur ett samhälle med regenerativa livsmedelssystem skulle kunna se ut. Det i sin tur skapar ett unikt sammanhang för 2000m2 experimentet.

Vi har inte bara möjlighet att odla och servera framtidens hållbara mat som minskar CO2 utsläpp med 85% per person och år, utan vi kan också se vad det ställer för krav på att nya ekonomiska, organisatoriska, juridiska och andra strukturer. Rosendals Trädgård är en icke vinstdriven självförsörjande stiftelse och vi märker direkt när det inte funkar i vardagen.  2000m2 experimentet är ett levande experiment som handlar om att omsätta hållbar utveckling i handling och bana väg för att skala upp regenerativa livsmedelssystem.

Vi vill kunna säga till kommande generationer att vi tog vårt ansvar och gjorde vårt bästa för att omsätta den vetenskapliga och praktiska kunskap som finns i handling. Att vi tillvaratog den tid som är nu och det momentum till omställning och innovation som uppstått i och med förståelsen för klimatfrågorna slagit igenom brett, och att FNs medlemsländer enats om Agenda 2030 och de 17 målen för hållbar utveckling.

Kontakt

Vill du veta mer om projektet kontakta oss via: info@rosendalstradgard.se

 

 


 

Referenser:

  1. BERAS Morgondagens jordbruk – med fokus på Östersjön LÄS MER HÄR
  2. The EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems LÄS MER HÄR
  3. Ellen Mac Arthur Foundation Cities and Circular Economy for Food LÄS MER HÄR
  4. FAO. 2018. Transforming Food and Agriculture to Achieve the SDG LÄS MER HÄR
  5. EAT-forum 2016 Pavan Sukhedev

IPCC special report on 1.5°C